Rose Cottage

Kováčovské kopce 390
943 66 Chľaba

Obchodné podmienky.

Rezervácia:
Rezervácie sa prijímajú výhradne písomnou formou – mailom alebo cez internetovú stránku.
Rezervácia sa stáva záväznou až po obdržaní zálohovej platby na účet.
V prípade zrušenia záväznej objednávky do 6 týždňov pred nástupom sa záloha v plnej výške vyplatí. V opačnom prípade bude záloha zadržaná.

Cena:Je stanovená aktuálnym ceníkom na nahlásený počet hostí, maximálne 8 osôb vrátane detí.
Prenocovanie nenahlásených osôb je zakázané.
Cena zahŕňa nasledovné náklady: elektrina, voda, internet, upratovanie
Pri nástupe sa platí kaucia v hodnote € 30,-/osobu.
V prípade, že nevznikli žiadne škody na zariadení, kaucia sa pri odchode v plnej výške vráti.

Platobné podmienky:
40% pri rezervácii prevodom na účet, 60% pri nástupe.

Fajčenie:
V celej chate je fajčenie prísne zakázané.

Bazén:
Bazén je k dispozícii v hlavnej sezóne (jún-august) len hosťom chaty.
Kúpať sa pod vplyvom alkoholu a skákať z bokov do bazéna je zakázané.
Rodičia ručia za svoje deti.

Nočný kľud:
Obcou Chľaba bol stanovený nočný kľud nasledovne:
V dobe 1.7. do 31.8.nedeľa-štvrtok od 22 do 6 hod.
piatok-sobota od 24 do 6 hod.V dobe od 1.9. do 31.6.od 22 do 6 hod.
Nedodržanie nočného kľudu môže byť v prípade nahlásenia stíhané peňažnou pokutou, ktorú je hosť povinný vyplatiť.

Bankové spojenie:Ing. Peter Balogh
Číslo účtu: 0242782412/0900
IBAN: SK3009000000000242782412
BIC: GIBASKBX

Uhradením zálohy sa akceptujú hore uvedené všeobecné podmienky.

Ing. Peter Balogh, +421 911 376302

Mail: nasachata@rosecottage-kovacov.eu

Web: www.rosecottage-kovacov.eu